Aptitude Previous Paper

Aptitude test 1.0


The Aptitude Test 1.0 was conducted on February 1, 2022.

Aptitude test 1.1


The Aptitude Test 1.1 was conducted on May 1, 2022

Aptitude test 1.2


The Aptitude Test 1.2 was conducted on August 1, 2022

Aptitude test 1.3


The Aptitude Test 1.3 was conducted on November 1, 2022

Aptitude test 2.0


The Aptitude Test 2.0 was conducted on February 1, 2023.

Aptitude test 2.1

The Aptitude Test 2.1 was conducted on May 1, 2023.

Aptitude test 2.2

The Aptitude Test 2.2 was conducted on August 1, 2023.

Aptitude test 2.3

The Aptitude Test 2.3 was conducted on November 1, 2022

Aptitude test 3.0

The Aptitude Test 3.0 was conducted on February 1, 2024.

Aptitude test 3.1

The Aptitude Test 3.1 was conducted on May 1, 2024.

Aptitude test 3.2

The Aptitude Test 3.2 was conducted on August 1, 2024.

Aptitude test 3.3

The Aptitude Test 3.3 was conducted on November 1, 2024